Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2014:75 om återföring av bensinångor på bensinstationer

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2015-146, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.