Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll

Av remissen framgår att Transportstyrelsen har samrått med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.