Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter på vägtrafikområdet (TSFS 2014:56)

Rubricerat ärende, diarienummer TSF 2015-151, har remitterats till Regelrådet.

Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet bedömer att förslaget i fråga rör en sådan föreskrift som omfattas av nämnda samrådsskyldighet. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.