Transportstyrelsens föreskrifter om flygtrafikledningstjänst

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2015-20, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.