Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort med mera

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2016-118, har remitterats till Regelrådet.

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av ett EU-direktiv som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.