Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. Regelrådets svar avser endast förslaget om flygning med obemannade luftfartyg i anslutning till helikopterflygplatser samt förtydligandet om att flygning inte får ske på sådant avstånd eller sätt att det kan störa en pågående räddningsinsats.