Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg – UAS

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Föreskriftsförslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.