Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetssamordnares och kontrollenheters kompetens, verksamhet och uppgifter

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2014-289, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.