Transportstyrelsens föreskrifter om största tillåten längd på ledbussar i Göteborg

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2015-89, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.