Transportstyrelsens föreskrifter om utmärkning till sjöss med sjövägmärken

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2017:180, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

sjövägmärken