Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:1) om användning och utformning av luftrum

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2017-181, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

luftrum