Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om beredskap för räddningsinsatser m.m. på flygplats

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2019-57, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig