Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse Rubricerat ärende, ert diarienummer TSV 2011-913, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.