Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter samt ändrade föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag