Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter (TSFS 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2019-111, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till IMO-resolution MSC.442(99) med ändringar i IMDG-koden, version 39, som antogs den 24 maj 2018. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.