Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Transportstyrelsens förslag innebär en hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG och Kommissionens förordning (EU) nr 406/2010 av den 26 april 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 om typgodkännande av vätgasdrivna fordon, vilka är direkt tillämpliga i Sverige. Det ligger därmed inte i Regelrådets uppdrag att yttra sig i ärendet.