Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Rubricerat ärende, ert dnr TSV 2012-130, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.