Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2009:12) om utbildning av förare för behörighet AM

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2012-326, har remitterats till Regelrådet.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.