Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2010:183) om vägsäkerhet

Rubricerade ärende, diarienummer TSF 2015-66, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.