Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden)

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2016-4, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget såvitt Regelrådet kan bedöma inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.