Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av tvingande internationell rätt som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.