Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om sanktionsavgift för förare som utanför Sverige överträtt förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss social lagstiftning på vägtransportområdet

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSV 2009-14450, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.