Transportstyrelsens framställan om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2018/05562/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.