Transportstyrelsens hemställan om ändring i Fartygssäkerhetsförordningen och Sjötrafikförordningen

Rubricerade ärende, ert diarienummer I2019/00635/TM, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.