Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2009/364/TR, har remitterats till Regelrådet. Till följd av det stora antal remisser som har inkommit till Regelrådet den senaste tiden avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.