Transportstyrelsens remiss av föreskrifter om förenklade nationella regler för konvertering av fordon till drift med etanol och metangas

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag