Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29)

Rubricerade ärende, diarienummer U2016/01529/UH, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

 

Taggar:

forskarkarriär