Tullverkets föreskrifter om proviantering av fartyg och luftfartyg

Rubricerade ärende, diarienummer STY2018-324, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.