Tullverkets förslag till ändrade föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.