Tullverkets remiss med förslag till förändringar i tullordningen m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer STY 2014-453, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.