Tydligare regler vid konsumentavtal (Ds 2019:3)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning kunnat konstatera att ändringsförslagen föranletts av EU-kommissionens ifrågasättande av det svenska genomförandet av direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter. Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens handlingsutrymme varit begränsat. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter och Regelrådet yttrar sig därför inte i ärendet.