Promemorian Upphävande av lagen (1987:11) om exploateringssamverkan (Ds 2011:13)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.