Utbildningsdepartementets betänkande Skolans dokument – insyn och sekretess (SOU 2011:58)

Utbildningsdepartementets betänkande Skolans dokument – insyn och sekretess (SOU 2011:58) Rubricerat ärende, ert diarienummer U2011/5355/S, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.