Utbildningsdepartementets förslag till ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2017/02722/UH, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.