Utbildningsdepartementets promemoria Ändrad tidpunkt för vissa krav på legitimation för lärare och förskollärare

Rubricerat ärende, ert dnr U2012/1524/S, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.