Utbildningsdepartementets promemoria Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar

Rubricerade ärende, ert diarienummmer U2018/02165/UH, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

utbildningar