Utbildningsdepartementets promemoria En treårig utbildning för tandhygienistexamen

Rubricerade ärende, diarienummer U2018/00603/UH, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

tandhygienist