Utbildningsdepartementets remisspromemoria Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Rubricerade ärende, diarienummer U2017/03537/GV, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Taggar:

yrkesprogram