Utfasningsutredningen (SOU 2021:48)

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2021/01183, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.