Utkast till lagrådsremiss om stabilitetsavgift

Rubricerade ärende, ert dnr. Fi2009/1494, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.