Utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

 

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/02198/S1, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende