Utvärdering för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12)

Betänkandet innehåller inget förslag till författningstext och omfattas således inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.