Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.