Vägverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Jönköpings län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2010/2128, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.