Vägverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2009/22138, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.