Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 31 i Jönköpings län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2009/25400, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.