Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 850 i Hallands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2009:34477-A, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.