Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på väg 200 i Västra Götalands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2010/1530:B, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.