Välja yrke (SOU 2015:97)

Rubricerade ärende, diarienummer U2015/05421/GV, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

välja yrke