Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44)

Med hänsyn till det stora antalet remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.